01.06.2020

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»
ДУ «Держґрунтохорона»

.

Н А К А З

.

1 червня 2020 р.                                  Київ                          № 20

.

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

.

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:
головного фахівця сектору наукової редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи (додаток 1);
головного фахівця наукового відділу правового забезпечення досліджень з агрохімпаспортизації ( додаток 2);
головного фахівця відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів – 2 посади (додаток 3);
завідувача лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 4).
2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

.

Генеральний директор                                     Ігор ЯЦУК

.

Додаток 1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
1 червня 2020 р. № 20

.

Головний фахівець сектору наукової редакційно-видавничої діяльності
відділу науково-організаційної роботи

.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше 1 року. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору наукової редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи повинен знати:
Конституцію України, закони України «Про видавничу справу», «Про авторське право», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
керівні матеріали з організації діловодства;
ДСТУ щодо видавничої діяльності, вимоги ВАК до написання наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, оформлення статей і представлення рукописів для їхньої підготовки до видання, а також мати досвід мовностилістичного редагування і коректури наукових статей, інших наукових друкованих робіт та офіційно-ділових текстів.

.
Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
1 червня 2020 р. № 20

.
Головний фахівець наукового відділу правового забезпечення
досліджень з агрохімпаспортизації

.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.
Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця наукового відділу правового забезпечення досліджень з агрохімпаспортизації повинен знати:
Конституцію України;
закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
нормативно-правові акти, що стосуються напрямів діяльності ДУ «Держґрунтохорона», порядок складання встановленої звітності, принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;
керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 3
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
1 червня 2020 р. № 20

.
Головний фахівець
відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів

.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.
Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів повинен знати:
Конституцію України;
Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
законодавчі та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи відділу, правила фінансування з державного бюджету, порядок складання встановленої звітності, а також принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;
керівні матеріали з організації діловодства.

.
Додаток 4
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
1 червня 2020 р. № 20

.

Завідувач лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель
відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:
Конституцію України, норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку;
керівні матеріали з організації діловодства.

.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
копію документа, що посвідчує особу;
заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
автобіографію;
дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
копію трудової книжки (за наявності);
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
письмову згоду на обробку персональних даних;
форму ОК-5;
інші документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 1 червня до 30 червня 2020 року включно за адресою: пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.
Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 337-69-85.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 01.07.2020 р. № 32

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 02.07.2020 р. № 35