26.11.2018

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та наукову-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 17 липня 2018 року № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій» державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім’я Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона»:

  •  письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  •  копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 26 листопада до 25 грудня 2018 року включно за адресою: пров. Бабушкіна, 3,    м. Київ, каб. 39

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:

(044) 337-69-85

.

                                                                             Додаток 1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада  2018 р.34

 

Завідувач відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування, вчене звання або науковий ступінь. Досвід наукової роботи не менше ніж 3 роки.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати: Конституцію України, норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель»; методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку.

.

                                                                             Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада  2018 р. № 34

Заступник завідувача
відділу науково-організаційної роботи

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 2 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. 

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу науково-організаційної роботи повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про відпустки», інші нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які стосуються роботи відділу, керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 3
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада 2018 р.34

Заступник завідувача
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати: Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та інші нормативно-правові акти з питань агропромислового корпусу, що стосуються роботи відділу, а також проблеми, пов’язані з охороною родючості ґрунтів, керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 4
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада  2018 р.34

 

Головний фахівець
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має стаж наукової роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати: Конституцію України, законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, які стосуються роботи відділу, а також проблеми, пов’язані з охороною родючості ґрунтів; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації.

.

Додаток 5
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада  2018 р.34

  

Головний фахівець
відділу моніторингу наукової інформації
та контролю за використанням майна

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має стаж наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу моніторингу наукової інформації та контролю за використанням майна повинен знати: Конституцію України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та інші нормативно-правові акти України, галузеві, керівні, нормативні, інші методичні документи, що регулюють діяльність відділу.

.

Додаток 6
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада  2018 р.34

Головний фахівець
відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається особі, яка  має стаж наукової роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати: законодавчі та інші нормативно-правові акти України та інші документи, що регулюють діяльність у сфері охорони родючості ґрунтів та їхнього екологічно безпечного використання; нормативи допустимого вмісті токсичних речовин в об’єктах агросфери та вміти користуватися ними під час оцінки агроекологічного стану ґрунтів і безпечної продукції; методи аналітичних вимірювань вмісті важких металів, мікроелементів, залишків пестицидів у ґрунті, воді та рослинній продукції, зокрема, методи газорідинної хроматографії, атомної абсорбції; методи відбору ґрунту, води та рослинної продукції, методи відбору ґрунту, води та рослинної продукції, методи статистичної обробки даних.

.

Додаток 7
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада 2018 р.34

Провідний фахівець
лабораторії екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля,
відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається особі  має стаж наукової роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються роботи лабораторії і відділу; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів та їх основні характеристики, методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів, добрив, меліорантів.

.

Додаток 8
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада  2018 р.34

Провідний фахівець
лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів
відділу досліджень з моніторингу ґрунтів 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається особі, яка має стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів відділу досліджень з моніторингу ґрунтів повинен знати: нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності ДУ «Держґрунтохорона» та роботи лабораторії і відділу; принципи роботи приладів і обладнання, які використовуються під час проведення наукових досліджень; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; економіку і організації проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії.

.

Додаток 9
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада  2018 р.34

Головний фахівець, провідний фахівець
лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель
відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має стаж роботи за фахом.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади повинен знати: Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», норми земельного законодавства; методики проведення лабораторних робіт із землевпорядкування, картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; порядок складання встановленої звітності.

 .

Додаток 10
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 листопада  2018 р.34

 

Провідний фахівець
лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень
відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста. Перевага надається особі, яка має стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати: прийоми роботи з офісними програмами; методи та засоби тестування комп’ютерних комплексів; методи та засоби ГІС-технологій; методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 02.01.19 № 2

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 15.01.19 № 7