20.06.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

державна установа

«Інститут охорони  ґрунтів України»

 ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З
20 червня  2019 р.                          Київ                                                      № 35

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

.

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

 

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:

першого заступника Генерального директора (додаток 1);

заступника завідувача відділу науково-організаційної роботи (додаток 2);

заступника завідувача відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів (додаток 3);

заступника завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 4);

заступника завідувача лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 5);

провідного фахівця лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля (додаток  6);

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор                                                                   Ігор Яцук

 

 

 Додаток 1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
20 червня 2019 р.  № 35

.

Перший заступник Генерального директора
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування, вчене звання або науковий ступінь. Досвід наукової роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше ніж 10 років. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади першого заступника Генерального директора повинен знати:

Конституцію України, закони України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності установи; порядок здійснення науково-методичного забезпечення та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів;

керівні матеріали з організації діловодства.

  .

Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
20 червня 2019 р.  № 35

.

Заступник завідувача
відділу науково-організаційної роботи

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 2 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу науково-організаційної роботи повинен знати:

Конституцію України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про відпустки»,  інші нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які стосуються роботи відділу;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 3
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
20 червня  2019 р.  № 35

.

Заступник завідувача
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», нормативно-правові акти з питань агропромислового комплексу, що стосуються напрямів роботи відділу, а також охорони родючості ґрунтів;

керівні матеріали з організації діловодства.

Додаток 4
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
20 червня   2019 р.  № 35 

.

Заступника завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

           

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України,  норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель»; методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 5
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
20  червня  2019 р.  № 35

.

Завідувач лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель
відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

           

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель»; методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 6
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
20 червня  2019 р.  № 35

Провідний фахівець
лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

Конституцію України, законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи лабораторії і відділу; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; основи розробки і вибору методики проведення аналізів; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; економіку і організацію проведення аналітичних робіт з визначення якісних мікробіологічних показників ґрунту; державні стандарти, методики проведення мікробіологічних аналізів ґрунтів і продукції, фізико-хімічні методи вимірювань, порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 20 червня до 19 липня 2019 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 337-69-85.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 22 липня 2019 р. № 43

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 26 липня 2019 р. № 44