26.01.2015

«Охорона ґрунтів» оголошує набір статей у 2 випуск наукового видання

Охорона ґрунтів

Шановні колеги!

Редакційна колегія наукового збірника «Охорона ґрунтів», засновником якого є ДУ «Держґрунтохорона», оголошує набір статей у 2 випуск видання.

У збірнику публікуватимуться теоретичні, аналітичні, узагальнюючі, експериментальні, установчі та методичні статті з актуальних питань сфери охорони ґрунтів та їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, агрохімікатів, впливу стану ґрунтів на об’єкти навколишнього середовища тощо.

Редакція наукового видання «Охорона ґрунтів» запрошує всіх бажаючих надсилати статті із зазначених тематик до 28 лютого 2015 р. на адресу редакції збірника «Охорона ґрунтів» (Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», вул. Олени Теліги, 8, офіс 404, м. Київ, 04112).

Подані статті мають бути структуровані відповідно до вимог ВАК України щодо наукових статей (постанова Президії ВАК України від 15.01.2003  № 7-05/1), а саме:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;

виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується подана стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Статті подають українською або російською мовами. До статті додаються анотація українською мовою обсягом до 5 рядків, яка повинна містити: прізвища, ініціали авторів, місце їх роботи або навчання, назву статті, ключові слова (до 8).

Обсяг статті – до 10 сторінок (до 20 тис. знаків), включаючи всі матеріали (таблиці – не більше 3, рисунки – не більше 3), оглядових – до 15 (до 30 тис. знаків). Список використаних літературних джерел (до 10) складається в порядку цитування і оформлюється відповідно до вимог чинного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

У тексті статті повинні бути виділені розділи «Вступ», «Матеріли та методи досліджень», «Результати та їх обговорення», «Висновки». Повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях, рисунках неприпустимо. В описі методики досліджень слід наводити лише назви стандартних методів із посиланням на відповідні джерела, в іншому разі слід обмежитись описом оригінальної частини. Якщо в тексті є абревіатура, подавати її в дужках при першому згадуванні. Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. ДСТУ, СОУ, чинні нормативні документи), терміни у статті мають бути уніфікованими.

Викладення результатів досліджень має зводитись не до переказу змісту таблиць і рисунків, а до визначення закономірностей, що з них випливають. В обговоренні результатів слід показати причинно-наслідкові зв’язки між одержаними ефектами, порівняти одержані дані та показати їх новизну.

Посилання на літературне джерело в тексті подається у квадратних дужках із його порядковим номером у списку.

Макет сторінки:

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве  – 2,5 см, праве  – 1,5 см.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

для заголовка статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, прописні;

для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчанняключових слів, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman – 14 пт;

міжрядковий  інтервал – 1,5.

Друкарські погодження та стилі:

УДК набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається в наступному за УДК рядку і вирівнюється посередині. Потім по центру указують прізвища, ініціали авторів, нижче – місце роботи/навчання (курсивом). Якщо автори з різних установ, після прізвища авторів та назв установ, у яких працюють/навчаються автори, слід проставити один і той самий верхній цифровий індекс. Далі розташовують анотацію і ключові слова мовою оригіналу статті.

Таблиці виконуються в Excel або Word без заливання; формули – у редакторі формул MS Equaition. Схеми, виконані у Word, мають бути згруповані в один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.

Для опублікування статті автору необхідно подати:

Текст статті в одному примірнику на паперовому і електронному носіях, підписану авторами на останній сторінці.

Рецензію  доктора або кандидата наук.

Контактний телефон першого або відповідального автора та е-mail.

Відповідальність за зміст статті несе автор. Рукописів редакція не повертає.

Адреса редакціїДержавна установа «Інститут охорони ґрунтів України», пров. Бабушкіна, 3, корпус 3, м. Київ, 03190

Довідки за телефонами: (044) 594-19-66.

E-mail: uchsecretar@gruntrod.gov.ua