01.03.2019

Розпочато прийом статей та тез до збірника наукових праць «Охорона ґрунтів»

Розпочато прийом статей для формування збірника наукових праць «Охорона ґрунтів» №8 та тез до ювілейного збірника з нагоди 55-річчя державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті подають українською або російською мовами. До статті додаєься анотація українською мовою обсягом до 5 рядків. Анотації також мають містити: прізвища, ініціали авторів, місце їх роботи або навчання, назву статті, ключові слова (до 8).

Обсяг статей – до 10 сторінок (до 20 тис. знаків), включаючи всі матеріали (таблиці – не більше 3, рисунки – не більше 3), оглядових – до 15 (до 30 тис. знаків). Список використаних літературних джерел (до 10) складається в порядку цитування і оформлюється відповідно до вимог чинного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

У тексті статті повинні бути виділені розділи «Вступ», «Матеріли та методи досліджень», «Результати та їх обговорення», «Висновки». Повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях, рисунках неприпустимо. В описі методики досліджень слід наводити лише назви стандартних методів із посиланням на відповідні джерела, в іншому разі слід обмежитись описом оригінальної частини. Якщо в тексті є абревіатура, подавати її в дужках при першому згадуванні. Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. ДСТУ, СОУ, чинні нормативні документи), терміни у статті мають бути уніфікованими.

Викладення результатів досліджень має зводитись не до переказу змісту таблиць і рисунків, а до визначення закономірностей, що з них виходять. В обговоренні результатів слід показати причинно-наслідкові зв’язки між одержаними ефектами, порівняти одержані дані та показати їх новизну.

Посилання на літературне джерело в тексті подається у квадратних дужках із його порядковим номером у списку.

Макет сторінки:

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє –2 см, ліве  –2,5 см, праве  –1,5 см.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

  • для заголовка статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, прописні;
  • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчанняключових слів, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman – 14 пт;
  • міжрядковий  інтервал – 1,5.

.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Мова – українська або російська.

Обсяг – до 2 сторінок (4 тисячі знаків).

Текст виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт гарнітури Times New Roman, розмір 14 друкарських  пунктів, через 1,5 міжрядковий інтервал, відступ на початку абзацу 1,25 см.

Матеріали можуть містити одну таблицю або рисунок. Підписи під рисунками і  заголовки таблиць виконуються напівжирним шрифтом розміром 14 друкарських пунктів (згідно з ДСТУ 3008–95).

Наповнення таблиці виконується шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Таблиці повинні бути виконані в Excel або Word без заливання; формули – у редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані в один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Скорочення, умовні позначки, список посилань – відповідно до стандартів.

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Порядок розміщення матеріалу:

перший рядок – вказати УДК і вирівняти за лівим краєм без відступу – напівжирний шрифт;

наступний рядок по центру – назва тез ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ напівжирним шрифтом;

наступний рядок – інформація про автора (авторів), а саме: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, в якій працює автор, електронна адреса (шрифт – курсив);

основний текст починається через один рядок після інформації про автора. Вирівнювання – по всій ширині.

Текст тез доповіді редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за їх зміст несе автор.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, оргкомітет не прийматиме. Збірник планується опублікувати до початку конференції.

.

КОНТАКТНА ОСОБА:

Романова Світлана Адольфівна,

учений секретар ДУ «Держґрунтохорона»

Телефон: (044) 337-69-81

Мобільний телефон: (066) 7071664

E-mail: romanowa@iogu.gov.ua