Кіровоградська філія ДУ «Держгрунтохорона»

У серпні 1964 року  при Кіровоградській обласній державній сільськогосподарській дослідній станції  створено Кіровоградську зональну агрохімічну лабораторію, яка пройшовши шлях реорганізацій і удосконалення   з 1 червня 2013 року є філією ДУ «Держгрунтохорона».

Untitled-6 copy

Це єдина в області науково-дослідна організація, на яку покладено проведення суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогоспо-дарського призначення –  однієї з головних складових моніторингу грунтів.

Філія оснащена сучас-ними приладами і обладнанням, акредитована у Національному агентстві з акредитації України і має 50 досвідчених та кваліфікованих спеціалістів. За плідну виробничу і науково-просвітницьку діяльність біль-шість з них мають почесні відзнаки і грамоти Міністерства аграрної політики та продо-вольства України, облдерж-адміністрації та інших установ і організацій.

Спеціалісти філії можуть щороку виконувати  понад 100 видів різноманітних досліджень грунту, продукції рослинництва, продовольчих товарів і будівельних  матеріалів, мінеральних і органічних добрив, води, пестицидів.

Щороку проводиться  агрохімічне обстеження на площі 230–270 тис.га сільськогосподарських угідь, виготовляється 3,2–4,2 тис. агрохімічних паспортів, 120–160 рекомендацій  з ресурсозберігаючої технології застосування добрив та 480–640 агрохімічних картограм умісту гумусу, поживних речовин та кислотності.

Untitled-7

 

Untitled-8 copy

За результатами аналітичних досліджень щороку сертифікується від 40 до 100 тис. тонн сільськогосподарської продукції, а ґрунтової і рослинної діагностики мінерального живлення озимих культур розраховується потреба у мінеральних добривах на запланований урожай.

На основі статистичної звітності спеціалістами філії проводяться розрахунки балансів гумусу і поживних речовин, окупності добрив врожаями сільськогосподарських культур, їх економічної ефективності та виходу продукції з балогектара.

Матеріали досліджень філії можна використовувати для:

встановлення якісної оцінки ґрунтового покриву полів (ділянок) та трансформації їх за низьких значень під залуження та заліснення;

оптимізації структури сільськогосподарських угідь та посівних площ сільськогосподарських культур;

застосування збалансованих, економічно вигідних норм органічних і мінеральних добрив;

докорінного поліпшення ґрунтів;

проведення грошової оцінки земель і встановлення розмірів плати за землю;

розробки інвестиційних проектів, бізнес-планів, інноваційних технологій тощо.

Наукові здобутки філії популяризуються на семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях як регіональних, так і державних та міжнародних. Результати  науково-практичної діяльності співробітників філії знайшли своє відображення у наукових звітах, статтях, методичних рекомендаціях, брошурах, книгах, буклетах, довідниках тощо.

Кіровоградська філія ДУ «Держгрунтохорона» тісно співпрацює з обласними державними і науковими установами, організаціями, сільськогосподарськими підприємствами та проектними організаціями.