Дослідження ґрунтів і рослин в мережі моніторингових ділянок

Цілі моніторингу ґрунту у мережі спостережень на моніторингових ділянках 

Створення просторово-часової системи спостережень за показниками агроекологічного стану ґрунтів для виявлення тенденцій у змінах їх агрохімічних та екологічних характеристик під впливом господарської діяльності, несприятливих метеорологічних факторів та техногенних екологічних катастроф.

Створити національну бази даних агроекологічного стану ґрунтів земель сільськогосподарського значення.

Створення моделей, що описують зміни показників родючості ґрунтів і якості продукції, при різних антропогенних навантаженнях та несприятливих метеорологічних факторах.

Визначення оптимальних та критичних рівнів навантажень на агроландшафти та суміжні об’єкти довкілля.

Інформаційне забезпечення органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для прийняття необхідних управлінських рішень в галузі охорони ґрунтів та об’єктів довкілля.

Прийняття оперативних рішень при проведенні робіт у зоні надзвичайних екологічних ситуацій.

МЕРЕЖА СТАЦІОНАРНИХ ДІЛЯНОК МОНІТОРИГУ ҐРУНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Періодичність спостережень на моніторингових ділянках

Загальні та агрофізичні показники, вміст валових форм важких металів і мікроелементів контролюється один раз у 10 років.

Агрохімічні, фізико-хімічні показники, вміст міцнофіксованих форм важких металів та мікроелементів, залишки стійких пестицидів – один раз у 5 років.

Вміст рухомих форм мікроелементів і важких металів контролюють щорічно.

Гамма-фон на моніторингових ділянках контролюють один раз на рік, а у зоні АЕС – один раз у квартал. Питому активність цезію – 137 визначають щорічно, а стронцій – 90 один раз у 5 років в орному і підорному шарах ґрунту.

Слайд 1

Показники основної і побічної продукції контролюють щорічно.

222222

33333