ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ “ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ”

1. Загальні положення

1.1. “ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ” (далі – Установа) заснована на основі державної власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Уповноважений орган управління) і є підзвітна йому.
1.2. Державна установа “Інститут охорони ґрунтів України” є правонаступником майнових прав і обов’язків державної установи “Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів” “Центрдержродючість”.
1.3. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2. Найменування та місцезнаходження Установи

2.1. Установа має повне найменування:
українською мовою: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ”;
англійською мовою: STATE INSTITUTION “SOILS PROTECTION INSTITUTE OF UKRAINE”.
2.2. Скорочене найменування:
українською мовою: ДУ “ДЕРЖГРУНТОХОРОНА”;
англійською мовою: SI “DERZHGRUNTOKHORONA”.
2.3. Місцезнаходження Установи: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 8.

3. Мета і предмет діяльності Установи

3.1. Установу створено з метою науково-методичного забезпечення та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів.
3.2. Предметом діяльності Установи є:
розроблення пропозицій та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів та їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, забезпечення якості продукції, сировини, агрохімікатів;
науково-методичне та організаційне забезпечення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (далі – агрохімічна паспортизація), заходів щодо збереження, відтворення, охорони родючості ґрунтів, а також визначення якості та безпечності продукції, сировини, агрохімікатів;
здійснення моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з метою збору, аналізу і опрацювання інформації про якісний стан ґрунтів та їх ерозійну безпеку, забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів та агрохімікатів, іншими токсичними речовинами техногенного та природного походження;
проведення агрохімічної паспортизації для визначення показників родючості ґрунтів та рівня їх забруднення токсичними речовинами, а також спостереження за змінами цих показників внаслідок господарської діяльності;
виготовлення та видача агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки з висновком про родючість та екологічний стан ґрунтів і рекомендацій щодо проведення заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів і запобігання негативного впливу, в тому числі антропогенного;
проведення комплексних та спеціальних спостережень на стаціонарних контрольних ділянках за станом ґрунтів та рослинницької продукції з метою вивчення процесів трансформації та міграції біогенних і хімічних речовин у ґрунтах, а також розроблення прогностичних моделей;
проведення еколого-меліоративних обстежень ґрунтів на зрошуваних і осушуваних землях;
дослідження стану радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь та продукції рослинництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в зонах впливу діючих атомних станцій, підготовка пропозицій, рекомендацій, технологічних проектів щодо відновлення ґрунтів та зменшення забруднення до нормативних рівнів;
участь у проведенні моніторингу об’єктів довкілля, зокрема, дослідження вмісту залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів, важких металів та радіонуклідів у продукції та сировині, поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, а також розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення цих об’єктів;
розроблення та виконання державних, міждержавних, регіональних цільових програм з моніторингу, збереження, відтворення й охорони ґрунтів та їх родючості, агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, застосування агрохімікатів і забезпечення якості продукції та сировини;
проведення науково-дослідних робіт у сфері охорони ґрунтів та їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, вивчення ефективності застосування агрохімікатів, сидератів, рослинних решток, визначення чинників підвищення якості продукції, сировини;
проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних із розробленням сучасних технологій екологічно-безпечного та раціонального застосування агрохімікатів хімічного та біологічного походження;
участь у впровадженні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, досягнень науки і передового досвіду у галузі збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, екологічної безпеки земель;
розроблення та впровадження науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення і застосування агрохімікатів у сільськогосподарському виробництві;
проведення комплексного аналізу агроекологічної ситуації на землях сільськогосподарського призначення здійснення оцінки та розробки прогнозу можливих змін стану родючості ґрунтів унаслідок природних і антропогенних факторів;
складання прогнозних розрахунків потреб галузі рослинництва, в мінеральних і органічних добривах;
підготовка експертних висновків щодо додержання законодавства про пестициди і агрохімікати, безпечного використання регуляторів росту рослин;
підготовка за даними агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки висновків про екологічний стан земель і родючість ґрунтів, їх динаміки для обгрунтування впровадження механізму економічного стимулювання при покращенні їх стану або застосування санкцій при їх погіршенні;
створення та функціонування державної та регіональної автоматизованої геоінформаційної системи ведення бази електронних даних про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення та інформаційно-аналітичної системи для розроблення заходів у сфері охорони родючості ґрунтів;
здійснення еколого-агрохімічного районування (зонування) земель за кількісним вмістом токсичних забруднюючих речовин (пестициди, важкі метали, радіонукліди тощо), макро- і мікроелементів, гумусу та реакцій ґрунтового розчину, за ступенем придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур;
підготовка агроекологічного обґрунтування відповідності ґрунтів;
розроблення ґрунтозахисних та екологобезпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур;
проведення робіт із сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення, у тому числі при впровадженні органічного землеробства;
організація та проведення робіт із комплексної діагностики мінерального живлення рослин;
розрахунок балансу гумусу, поживних речовин у ґрунтах та науково обґрунтованої потреби у агрохімікатах для забезпечення бездефіцитного балансу цих складових;
визначення відповідності якісних характеристик мінеральних добрив та інших агрохімікатів технічним умовам;
моніторинг балансу потреби та надходження агрохімікатів;
розроблення, з урахуванням даних агрохімічного паспорта, агрохімічних картограм, проектно-кошторисної та технологічної документації на проведення хімічної меліорації ґрунтів, застосування агрохімікатів, проведення інших заходів спрямованих на відтворення та охорону родючості ґрунтів, рекомендацій щодо вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур, а також здійснення авторського нагляду за їх проведенням;
здійснення ґрунтово-агрохімічного обстеження та розробка проектів під закладку багаторічних насаджень;
розроблення проектно-технічної документації та проведення землевпорядних робіт, спрямованих на захист ґрунтів від ерозії, ущільнення, вторинного засолення, засмічення побутовими та промисловими відходами, забруднення хімічними та радіоактивними речовинами внаслідок техногенних процесів;
розроблення науково обґрунтованих рекомендацій та заходів щодо забезпечення відтворення родючості ґрунтів при ліквідації наслідків негативних процесів;
проведення бонітування земель та формування якісних показників об’єктів земельного кадастру;
участь у розробленні карт ґрунтів;
розробка науковообґрунтованих сівозмін;
розробка стандартних ґрунтових зразків та забезпечення ними структурних підрозділів;
проведення оперативних і арбітражних аналізів з визначення якості та безпечності агрохімікатів, продукції, кормів та сировини;
здійснення оперативних досліджень якості кормів у період заготівлі, визначення їх хімічного складу і поживної цінності та проведення повного зоотехнічного аналізу у період їх зберігання;
надання погодження на завезення на митну територію України регуляторів росту рослин;
підготовка, організація та проведення торгів і аукціонів земель сільськогосподарського призначення;
участь у проведенні перевірок суб’єктів господарювання з питань віднесених до компетенції Установи;
підготовка експертних висновків, ініціювання та участь у розгляді судових справ щодо порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати, погіршення якісних показників ґрунтів при здійсненні виробничої діяльності;
надання інформації з автоматизованої геоінформаційної системи та електронних банків даних у порядку визначеному законодавством;
здійснення заходів із збереження та захисту банків даних про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;
проведення інформаційної та просвітницької діяльності у сфері охорони, раціонального використання та екологічної безпеки ґрунтів і підвищення їх родючості;
підготовка та участь у конкурсах і програмах міжнародної технічної та фінансової допомоги, реалізація міжнародних проектів, програм за умови гарантованих контрактів та дотримання міжнародного законодавства;

проведення зовнішньоекономічної діяльності;
створення прав інтелектуальної власності, у тому числі ліцензій, патентів, авторських прав на наукові розробки, з подальшим впровадженням їх у виробництво;
участь в організації та проведенні навчань з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
участь у проведенні курсів цільового призначення, які організовуються державною службою зайнятості, відповідно до потреб ринку праці та перспектив розвитку агропромислового комплексу;
надання на договірній основі інформаційно-консультативних послуг землекористувачам, землевласникам та суб’єктам оціночної діяльності з питань раціонального використання, охорони земель сільськогосподарського призначення, поліпшення якості та безпечності продукції та сучасного стану ґрунтів;
підготовка, за даними агрохімічної паспортизації, експертних висновків щодо відповідності ґрунтів вимогам для надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;
проведення експертизи проектів землеустрою та землеоціночних робіт в межах своєї компетенції;
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
виконання топографо-геодезичних та картографічних вишукувань і робіт з ґрунтових, та інших обстежень земель;
виконання робіт із землеустрою;
проведення метрологічної повірки приладів та обладнання для аналітичних досліджень якості та екологічної безпеки ґрунтів, продукції та сировини, об’єктів довкілля;
надання висновків на виконання проектних робіт із землеустрою та в процесі здійснення регулювання інших земельних відносин;
участь у виставках, ярмарках та інших публічних демонстраціях досягнень міжнародного, державного та регіонального рівнів;
участь та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, засідань “круглих столів”, у тому числі міжнародного рівня;
розроблення, видання та розповсюдження наукових збірників, методичних рекомендацій, довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції з питань діяльності Установи;
розробка технічної документації для виготовлення продукції науково-технічного призначення за профілем діяльності Установи;
надання інших платних послуг з питань, віднесених до компетенції Установи.
Установа, при проведенні аналітичних досліджень, закуповує, зберігає та використовує прекурсори з дотриманням вимог законодавства.
Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Установою лише після їх отримання.
4. Юридичний статус Установи

4.1. Установа набуває статус юридичної особи з дня її державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Положення
4.2. Установа є бюджетною, науковою, неприбутковою та володіє закріпленим за нею на праві оперативного управління майном.
4.3. Установа за погодженням із Уповноваженим органом управління може входити до складу об’єднань, здійснювати спільну діяльність з іншими суб’єктами господарювання відповідно до законодавства.
4.4. Установа має самостійний баланс, рахунки у відділеннях Державної казначейської служби України, власну печатку, кутовий та інші штампи, логотип та бланки зі своїм найменуванням, а також знаки для товарів та послуг, які реєструються у встановленому законодавством порядку.
4.5. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно із законодавством.
4.6. Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Установи, а Установа не відповідає за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім випадків передбачених законодавством.

5. Майно Установи

5.1. Майно Установи є державною власністю, закріплене за нею на праві оперативного управління. Установа користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та цьому Положенню.
5.2. Майно Установи становлять необоротні активи, оборотні матеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
5.3. Джерелами формування майна Установи є:
державне майно, отримане на баланс відповідно до рішення про створення Установи;
бюджетні кошти та власні надходження, отримані від усіх видів господарської діяльності;
майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, безповоротна та безоплатна допомога підприємств, організацій і громадян;
інші джерела, не заборонені законодавством.
5.4. Установа не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
Відчужувати майнові об’єкти, що належать до основних фондів, Установа має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.
Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Установа має право лише у межах повноважень та у спосіб, передбачений Господарським кодексом України та іншими законами України.
5.5. Установа здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства.
5.6. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів, використовуються відповідно до чинного законодавства.
5.7. Передача у заставу майнових об’єктів, що належать до основних фондів, здійснюється у спосіб, що встановлений законодавством України, за погодженням із Уповноваженим органом управління.
5.8. За попередньою згодою Уповноваженого органу управління Установа має право передавати в оренду нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар, матеріальні цінності та інше майно, яке за нею закріплене, в порядку, передбаченому законодавством.
5.9. Списання з балансу основних фондів Установи може проводитися тільки за згодою Уповноваженого органу управління.
5.10. В установленому законодавством порядку Уповноважений орган управління та інші державні органи здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого за Установою державного майна та коштів, здійсненням господарської діяльності.

6. Господарська діяльність

6.1. Основними показниками фінансових результатів господарської діяльності Установи є виконання затвердженого Уповноваженим органом управління плану науково-дослідних робіт з проведення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.
6.2. Установа утримується та здійснює фінансування заходів, передбачених цим Положенням, за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Державних цільових програм, коштів спеціального фонду, а також інших, не заборонених законодавством джерел.
6.3. Відносини Установи з іншими підприємствами, установами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі правочинів.
6.4. Установа надає послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності.

7. Права та обов’язки Установи

7.1. Установа має право:
7.1.1. Відповідно до затверджених Уповноваженим органом управління планів науково-дослідних робіт з проведення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, самостійно визначати стратегію та основні напрями свого розвитку з урахуванням галузевих науково-технічних програм та пріоритетів.
7.1.2. Створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого керівником Установи за погодженням з Уповноваженим органом управління.
Керівники таких відокремлених підрозділів діють на підставі довіреності.
7.1.3. Вимагати від відокремлених підрозділів звіт про їх діяльність в установлений термін та за установленою формою.
7.1.4. Входити на договірних засадах до складу об’єднань.
7.1.5. Укладати договори та угоди, набувати майнові права та особисті немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем, відповідачем, чи третьою особою у судах.
7.1.6. Здійснювати придбання матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
7.1.7. Здійснювати видавничу діяльність, організовувати розповсюдження інформаційної продукції, у тому числі офіційних бюлетенів, періодичних та методичних видань.
7.1.8. Установлювати науково-технічні та виробничі зв’язки щодо співробітництва із зарубіжними країнами у сфері діяльності Установи.
7.1.9. Направляти працівників Установи на навчання, підвищення кваліфікації, стажування, конференції, відрядження, у тому числі за кордон за рахунок коштів Установи відповідно до законодавства.
7.1.10. Установлювати для своїх працівників додаткові відпустки, неповний робочий день, робочий тиждень та інші соціальні пільги, які не суперечать законодавству.
7.1.11. Готувати статистичні та аналітичні матеріали про стан та тенденції розвитку у сфері діяльності Установи.
7.1.12. Створювати для виконання науково-дослідних робіт та надання платних послуг творчі колективи, контрактні та робочі групи, організовувати їх діяльність, залучати для виконання робіт учених та спеціалістів.
7.1.13. Звертатися до Уповноваженого органу управління з пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових та методичних документів стосовно проведення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, застосування агрохімікатів, забезпечення якості продукції, кормів та сировини, та з інших питань, віднесених до компетенції Установи.
7.1.14. Відвідувати суб’єктів господарювання всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції рослинництва та застосуванням агрохімікатів, для здійснення заходів з агрохімічної паспортизації та вивчення стану додержання законодавства про пестициди і агрохімікати.
7.1.15. Вносити пропозиції Уповноваженому органу управління щодо:
обмеження, тимчасового припинення робіт з порушенням технології із застосування агрохімікатів у порядку, передбаченому законодавством;
заборони ввезення і застосування агрохімікатів, які не відповідають вимогам їх якості, а також використання продукції, кормів та сировини у разі забруднення їх радіонуклідами, залишками пестицидів і агрохімікатів у кількостях, що перевищують встановлені нормативи.
7.1.16. Одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для вивчення стану додержання законодавства про охорону земель, пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва.
7.1.17. Готувати експертні висновки та брати участь у розгляді справ щодо порушень законодавства про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва, охорони та відтворення родючості грунтів.
7.1.18. Права Установи реалізуються відповідно до законодавства України.
7.2. Установа зобов’язана:
7.2.1. Виконувати науково-дослідні роботи з проведення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, застосування агрохімікатів, забезпечення якості продукції, сировини, та об’єктів довкілля.
7.2.2. Здійснювати свою фінансову діяльність в межах затвердженого кошторису доходів і видатків, з дотриманням фінансової (бюджетної) дисципліни.
7.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством.
7.2.4. Здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних засобів, забезпечувати оперативне введення в дію придбаного обладнання.
7.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці працівників, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
7.2.6. Здійснювати заходи щодо вдосконалення оплати праці для посилення матеріальної заінтересованості працівників як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи.
7.2.7. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
7.2.8. Здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складати та подавати відповідно до вимог законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію про господарську діяльність, а також інші дані, визначені законодавством України.
Генеральний директор та головний бухгалтер Установи відповідно до законодавства України несуть персональну відповідальність за додержання порядку організації і ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової звітності та статистичної інформації.
7.2.9. Проводити інвентаризацію належного Установі майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством.
7.2.10. Дотримуватися вимог законодавства про державну таємницю.
7.2.11. Погоджувати з Уповноваженим органом управління питання, пов’язані з вилученням чи добровільною відмовою від користування земельною ділянкою, зміною цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за Установою на праві постійного користування.
7.2.12. Надавати Уповноваженому органу управління будь-яку інформацію про діяльність Установи, у тому числі наявність майна, його стан та будь-які зміни стану майна.
7.2.13. Надавати Уповноваженому органу управління інформацію про діяльність юридичної служби.
7.2.14. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та цим Положенням.
8. Управління Установою

8.1. Управління Установою здійснюється відповідно до цього Положення.
8.2. Управління Установою здійснюється його Генеральним директором, який призначається на посаду і звільняється з посади Уповноваженим органом управління у встановленому законодавством порядку.
Генеральний директор є підзвітним Уповноваженому органу управління.
8.3. Призначення Генерального директора на посаду здійснюється Уповноваженим органом управління на умовах, визначених у контракті, в якому зазначаються строк контракту, права, обов’язки і відповідальність Генерального директора, умови оплати праці та матеріального забезпечення, порядок та умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.
8.4. Генеральний директор Установи може бути звільнений з посади достроково на підставах, передбачених контрактом.
8.5. На правах дорадчого органу в Установі функціонує Науково-технічна рада, положення, чисельність і склад якої визначає і затверджує Генеральний директор. До складу ради можуть входити вчені, представники громадських організацій та спеціалісти інших установ.
Генеральний директор Установи самостійно вирішує питання її діяльності в межах компетенції відповідно до законодавства та цього Положення.
8.6. Генеральний директор Установи:
8.6.1. Діє без доручення (довіреності) від імені Установи.
8.6.2. Представляє інтереси Установи в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.
8.6.3. Формує кошторис на утримання та штатний розпис Установи і подає їх на затвердження Уповноваженому органу управління, затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції тощо.
8.6.4. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, переведення, звільнення спеціалістів, вирішує питання притягнення їх до відповідальності відповідно до законодавства.
8.6.5. Призначає на посади та звільнює з посад заступників Генерального директора, затверджує розподіл обов’язків між ними.
8.6.6. Призначає на посади та звільнює з посад керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів та визначає їх обов’язки.
8.6.7. Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку за участю представників трудового колективу.
8.6.8. Організовує виконання завдань, визначених цим Положенням.
8.6.9. Організовує господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Установи відповідно до мети та основного напряму її діяльності.
8.6.10. Визначає облікову, фінансову, організаційну, методологічну внутрішню та зовнішню політику Установи, організовує матеріально-технічне забезпечення її впровадження.
8.6.11. Видає в межах компетенції Установи накази, розпорядження, узгоджує внутрішню документацію (інструкції, кошториси, інше), дає доручення, організовує та перевіряє їх виконання, затверджує положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Установи.
Акти Генерального директора є обов’язковими для всіх працівників Установи.
8.6.12. Встановлює працівникам розмір премій, винагород, доплат та надбавок відповідно до законодавства та на умовах, передбачених колективним договором.
8.6.13. Несе відповідальність разом з головним бухгалтером за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.
8.6.14. Контролює розробку системи та форм внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю господарських операцій.
8.6.15. Розпоряджається коштами та майном відповідно до Положення та законодавства.
8.6.16. Приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів за погодженням з Уповноваженим органом управління, забезпечує їх основними та оборотними засобами.
8.6.17. Подає Уповноваженому органу управління пропозиції про внесення змін до цього Положення.
8.6.18. Видає від імені Установи довіреності на вчинення відповідних дій.
8.6.19. Укладає та розриває договори з юридичними та фізичними особами, пов’язані з діяльністю Установи, відкриває рахунки у відділеннях Державної казначейської служби України.
8.6.20. Затверджує порядок періодичного проведення атестації працівників Установи та організовує в установленому порядку її періодичне проведення.
8.6.21. Встановлює і затверджує перелік відомостей, що становлять службову і комерційну таємницю.
8.6.22. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства України.
8.6.23. Погоджує з Уповноваженим органом управління накази про свої закордонні відрядження та відпустки.
8.6.24. Затверджує штатні розписи та кошториси видатків філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів, у порядку, встановленому законодавством.
8.6.25. Запроваджує у документообіг електронний цифровий підпис та визначає порядок і умови його використання.
8.6.26. Виконує умови контракту, укладеного із Уповноваженим органом управління.
8.6.27. У разі виробничої необхідності має право своїм рішенням передавати всі або окремі свої повноваження своїм заступникам.
8.6.28. Несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені цим Положенням, за формування та виконання кошторисів, дотримання трудової і фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження державного майна та коштів, дотримання законодавства України.
8.6.29. Розпоряджається коштами та майном Установи відповідно до Положення та законодавства.
8.6.30. Організовує внутрішній контроль та аудит, і забезпечує їх здійснення в Установі та її філіях відповідно до вимог нормативно-правових актів.
8.6.31. Зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
8.6.32. Відповідає за створення та функціонування дієвої системи внутрішнього контролю, яка відповідає вимогам наказу Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995 “Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах”.
8.7. Генеральний директор Установи зобов’язаний після звільнення з посади впродовж трьох років не використовувати та не розголошувати отримані під час роботи відомості, що становлять комерційну таємницю. В разі порушення цього зобов’язання Генеральний директор несе відповідальність у вигляді відшкодування Установі спричинених в результаті цього збитків, а також зобов’язаний передати їй усі доходи, отримані від використання такої інформації.

9. Уповноважений орган управління

9.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Установі, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.
9.2. Уповноважений орган управління:
9.2.1. Затверджує обсяги науково-дослідних робіт з проведення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.
9.2.2. Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Установи.
9.2.3. Затверджує Положення та зміни до Положення Установи, здійснює контроль за його дотриманням.
9.2.4. Укладає і розриває контракт з Генеральним директором та здійснює контроль за його виконанням.
9.2.5. Затверджує тематичний план проведення науково-дослідних робіт
9.2.6. Затверджує штатний розпис та річні кошториси видатків, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку.
9.2.7. Проводить моніторинг фінансової діяльності Установи.
9.2.8. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) дисципліною та проводить внутрішній аудит в Установі.
9.2.9. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Установи.
9.2.10. Надає згоду на оренду майна Установи і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна.
9.2.11. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.
9.2.12. Погоджує договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів.
9.2.13. Здійснює моніторинг та погоджує питання, пов’язанні з вилученням чи добровільної відмови від користування земельною ділянкою, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за Установою на праві постійного користування.
9.2.14. Погоджує питання створення та припинення діяльності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Установи, положення про них.
9.2.15. Здійснює преміювання Генерального директора Установи, встановлює йому надбавки та доплати до посадового окладу, надає матеріальну допомогу, відповідно до умов передбачених його контрактом, який укладено з Уповноваженим органом управління.
9.2.16. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Положення.

10. Трудовий колектив Установи

10.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Установою через загальні збори, Раду трудового колективу, які діють у трудовому колективі, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.
Установа зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
10.2. Трудовий колектив Установи складається з громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника.
10.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Установи регулюються колективним договором.
10.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається Генеральному директору Установи, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менше, ніж один раз на рік.
10.5. Оплата праці працівників здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду згідно з чинним законодавством.
10.6. Умови і показники преміювання працівників, порядок виплати надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги визначаються у колективному договорі окремим положенням, затвердженим керівником, з дотриманням вимог законодавства.
10.7. Працівники Установи провадять свою діяльність відповідно до цього Положення, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.
11. Припинення діяльності Установи

11.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.
11.2. У разі реорганізації Установи вся сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступників.
11.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або судом.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію та визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Установи.
11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі в установлені законодавством України строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Установи та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Установи.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Установою. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Установи і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Установи, яка ліквідується.
11.7. Претензії кредиторів до Установи, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.
11.8. Якщо вартість майна Установи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.
11.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
11.10. Працівникам Установи, які звільняються у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
11.11. Установа вважається ліквідованою з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про її припинення.