23.11.2020

23 грудня відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція

Шановні колеги!

23 грудня 2020 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг ґрунтів як один з механізмів досягнення нейтрального рівня деградації».

Місце проведення конференції:
ZOOM

До друку приймаються тези виступу (електронний та паперовий варіанти).

Подання тексту тез до 14 грудня 2020 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціальному випуску збірника наукових праць «Охорона ґрунтів».

.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Мова – українська або російська.

Обсяг – до 2 сторінок (4 тисячі знаків).

Текст виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт гарнітури Times New Roman, розмір 14 друкарських  пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ на початку абзацу 1 см.

Матеріали можуть містити одну таблицю або рисунок. Підписи під рисунками і заголовки таблиць виконуються напівжирним шрифтом розміром 14 друкарських пунктів (згідно з ДСТУ 3008–95).

Наповнення таблиці виконується шрифтом розміром 12 друкарських пунктів, міжрядковий інтервал – 1.

Таблиці повинні бути виконані в Excel або Word без заливання; формули – у редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані в один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Скорочення, умовні позначки, список посилань – відповідно до стандартів.

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве  – 2,5 см, праве  – 1,5 см.

Порядок розміщення матеріалу:

перший рядок – вказати УДК і вирівняти за лівим краєм без відступу – прямий напівжирний шрифт;

наступний рядок по центру – назва тез ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ прямим напівжирним шрифтом;

наступний рядок – інформація про автора (авторів), а саме: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, в якій працює автор, електронна адреса (шрифт – курсив);

основний текст починається через один рядок після інформації про автора. Вирівнювання – по всій ширині.

Текст тез доповіді редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за їх зміст несе автор.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, оргкомітет не прийматиме. Збірник планується опублікувати після проведення конференції.

.

КОНТАКТНА ОСОБА:

Романова Світлана Адольфівна,
учений секретар ДУ «Держґрунтохорона»
Телефон: (044) 337-69-81
E-mail: romanowa@iogu.gov.ua

Детальна інформація