23.12.2021

Results of the competition for fill vacant research positions (Order No. 122)

Results of the competition to fill vacant research positions (Order № 122)

Відповідно до пункту 29 Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ “Держґрунтохорона” та його філій, затвердженого наказом ДУ “Держґрунтохорона” від 26 липня 2021 року № 48, з урахуванням наказу Державної установи “Держґрунтохорона” від 17 листопада 2021 року № 85 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад” та протоколу засідання конкурсної комісії № 6 від 23 грудня 2021 року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список переможців конкурсу на заміщення вакантних наукових посад, що додається.

2. Відділу науково-організаційної роботи (Циба А.М.) забезпечити публікацію списку переможців конкурсу на заміщення вакантних наукових посад на офіційному сайті Державної установи “Інститут охорони ґрунтів України”.

3. Залишаю за собою контроль за виконанням цього наказу.

Перший заступник
генерального директора                                                         Сергій ШАПРАН       

 

                                                          

 

                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО
ДУ «Держґрунтохорона»
Від 23 грудня, 2021 року № 122

ПЕРЕЛІК
переможців конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

 

 

з/п

Вакантна наукова Посада

Прізвище, ім’я, по батькові переможця конкурсу

1.       

Завідувач сектору обробки кореспонденції та досліджень Департаменту наукової та організаційної роботи

ШАБАРОВА

Тетяна Володимирівна

2.       

Завідувач сектору кадрів та науково-професійного розвитку Департаменту наукової та організаційної роботи

ТУГАЙ

Ірина Володимирівна

3.       

Заступник завідувача лабораторії землеустрою, картографії та оцінки земель Департаменту землеустрою та оцінки земель

ЯВОРСЬКА

Тетяна Михайлівна

4.       

Заступник завідувача лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень кафедри геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

НЕЧИПОРУК

Катерина Анатоліївна

5.       

Головний спеціаліст відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

КОСТЮЧЕНКО

Марина Володимирівна

Міністерство аграрної політики та продовольства України

державна установа

«Інститут охорони ґрунтів України»

 ДУ «Держґрунтохорона»

 

НАКАЗ

Від 23.12.2021 р. Київ № 122

Про затвердження результатів конкурсу
на заміщення вакантних наукових посад

According to paragraph 29 of the regulation on the procedure for holding a competition to fill vacant scientific positions of the SI “Derzhgruntokhorona” and its branches, approved by the order of the SI “Derzhguntokhorona” of July 26, 2021 No. 48, taking into account the order of the SI “Derzhguntokhorona” of November 17, 2021 No. 85″ on announcing a competition to fill vacant scientific positions ” and the minutes of the meeting of the Competition Commission No. 6 of December 23, 2021,

I ORDER:

1. To approve the list of winners of the competition for filling vacant scientific positions, which is attached.

2.The Department of scientific and organizational work (A.M. Tsyba) should ensure the publication of the list of winners of the competition to fill vacant scientific positions on the official website of the State institution “Institute of soil protection of Ukraine”.

3. I reserve control over the execution of this order.

The first deputy
of the general director                                                         Sergiy SHAPRAN       

 

                                                          

 

                                                                          

APPROVED
by SI “Derzhgruntokhorona”
Dated from 23th of December, 2021, No. 122

THE LIST
of winners of the competition to fill vacant research positions

 

 

з/п

Vacant scientific position

Last name, first name, patronymic of the contest winner

1.       

Head of the correspondence processing and research sector of the Department of scientific and organizational work

SHABAROVA

Tetyana Volodymyrivna

2.       

Head of the HR and scientific professional development sector of the Department of scientific and organizational work

TUGAY

Iryna Volodymyrivna

3.       

Deputy head of the laboratory of Land Management, cartography and land assessment of the Department of Land Management and land assessment

Yavors’ka

Tetyana Mykhaylivna

4.       

Deputy head of the laboratory of Geoinformation systems, information processing and experimental research of the Department of Geoinformation systems and information base formation

NECHYPORUK

Kateryna Anatoliyivna

5.       

Chief Specialist of the Department of research on the protection and improvement of soil fertility

KOSTYUCHENKO

Maryna Volodymyrivna