Загальна інформація

1. Агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь

LAN010

Висока продуктивність землеробства можлива лише при комплексному контролі за станом ґрунтів та недопущенні їх деградації. Виконання цього завдання забезпечується постійним проведенням наукових досліджень з  агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь, основою якого є контроль за станом ґрунтового покриву та розроблення пропозицій по ефективному, екологічно безпечному застосуванню агрохімічних заходів.

6Агрохімічне обстеження проводиться в Україні більше 50 років, з періодичністю один раз  на п’ять років.  Проведено десять повних турів таких обстежень і робота продовжується.

Зазначені наукові дослідження виконує державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»  та її філії у всіх регіонах України  відповідно до законів України «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року»

----------2У системі працює 765 спеціалістів та робітників, а наукові дослідження здійснюються в 24 атестованих лабораторіях, з яких 6-акредитовані по ІSО.

Протягом останнього,  десятого, туру (2011 – 2015 рр.) обстежено близько 20 млн. га сільськогосподарських угідь. На обстежених площах відібрано більше 1, 9 млн. зразків та проведено майже 10 млн. складних лабораторних досліджень ґрунту на визначення у ньому вмісту більше 20-ти поживних речовин та забруднювачів.

4Матеріали агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь слугують основою для складання та надання товаровиробникам агрохімічних паспортів на кожне обстежене поле (земельну ділянку). За вказаний період землекористувачам і землевласникам видано 360,8 тис. шт. агрохімічних паспортів  з рекомендаціями щодо підвищення ефективності використання та збереження ґрунтового покрову.

Використання матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення дає змогу:

здійснювати моніторинг стану ґрунтів і розробляти для сільгоспвиробників індивідуальні  рекомендації по раціональному і  ефективному їх використанню;

розробляти і впроваджувати науково обґрунтовані сівозміни та ґрунтоохоронні заходи;

розрахувати оптимальні дози внесення органічних та мінеральних добрив та хімічних меліорантів під прогнозовану урожайність, що забезпечує максимальний рівень рентабельності та мінімальне навантаження на оточуюче середовище;

відстежувати рівні забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими металами та залишками пестицидів і розробляти пропозиції  стосовно залучення цих земель у господарській обіг;

визначати та створювати сировинні зони для виробництва продукції дитячого та дієтичного харчування;

наповнювати суб’єкти Державного земельного кадастру даними про якісний стан ґрунтів, що дає можливість визначати їх реальну вартість;

запроваджувати системи «точного землеробства» та здійснення інших заходів.

Агрохімічний паспорт є обов’язковим документом у процесі регулювання земельних відносин, зокрема при:

здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів;

зміні землевласника або землекористувача;

передачі земель в оренду;

складанні проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни;

запровадження механізмів економічного стимулювання заходів щодо підвищення родючості ґрунтів;

проведенні сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення та віднесенні сертифікованої земельної ділянки до категорії якості.