Історія створення

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

У середині 60-х років минулого століття, опираючись на світовий досвід у галузі сільського господарства, який свідчив, що висока продуктивність землеробства неможлива без застосування агрохімікатів, було взято курс на хімізацію сільськогосподарського виробництва. Високими темпами почала розвиватись хімічна тукова промисловість, будувались нові заводи і комбінати з виробництва мінеральних добрив. В умовах  посиленої інтенсифікації виробництва виникла необхідність у належному науковому супроводі нового напряму господарської діяльності.

У зв’язку з цим 23 липня 1964 року Рада Міністрів Української РСР прийняла постанову № 749 «Про організацію агрохімічної служби в сільському господарстві Української РСР», в якій Міністерству сільського господарства УРСР було доручено створити єдину державну агрохімічну службу шляхом організації сітки з 25 зональних агрохімічних лабораторій при обласних сільськогосподарських дослідних станціях, науково-дослідних інститутах і сільськогосподарських вищих навчальних закладах. Фактично протягом півтора року були створені лабораторії, набраний відповідний штат.

Новостворений колектив лабораторії, молодий як за віком, так і за досвідом, якого катастрофічно не вистачало, намагався вже з перших місяців своєї роботи довести здатність здійснювати агрохімічне обстеження ґрунтів і обслуговування господарств області згідно з вимогами, які ставились в той час перед агрохімічною службою України.

8 липня 1968 року з метою поліпшення керівництва зональними агрохімічними лабораторіями і наближення їх роботи до виробництва наказом Міністерства сільського господарства УРСР № 470 зональні агрохімічні лабораторії були підпорядковані управлінню хімізації сільського господарства.

Відгон азоту в кормах. Біля апарату Кьєльдаля, 1973 р.

Відгон азоту в кормах. Біля апарату Кьєльдаля, 1973 р.

Відбір проб ґрунту

Відбір проб ґрунту

Засідання всесоюзного семінару – наради по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства (18-20 серпня 1982 р.       м. Харків)

Засідання всесоюзного семінару – наради по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства (18-20 серпня 1982 р. м. Харків)

11 вересня 1979 року Постановою Центрального Комітету компартії України і Ради Міністрів УРСР № 446 створено Республіканське виробничо-наукове об’єднання з агрохімічного обслуговування сільського господарства «Укрсільгоспхімія», якому підпорядкували зональні агрохімічні лабораторії.

У 1981 році Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів Української РСР зональні агрохімічні лабораторії були перетворені на державні обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства.

У 1992 році державні обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства відповідно до наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України ввійшли до складу новоствореного Українського державного об’єднання «Украгрохім».

У 1993 році на підставі «Положення про Міністерство сільського господарства та продовольства України» створено Українську державну службу моніторингу ґрунтів і якості продукції «Укрґрунтомоніторинг».

У 1998 році наказом Міністерства агропромислового комплексу України на базі «Украгрохім» створено Центральну державну станцію родючості ґрунтів і захисту рослин. А в 1999 році наказом Мінагрополітики України цю станцію реорганізували  в Головну державну інспекцію захисту рослин та Державний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, а державні обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства були перетворені на державні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції Автономної Республіки Крим та областей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 року № 1218 Державний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції Міністерства аграрної політики України реорганізовано у Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів Міністерства аграрної політики України.

Наказом Мінагрополітики від 23.11.2010 № 759 установу перейменовано у Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів.

Наказом Мінагрополітики від 4.09.2012 № 542 «Про реорганізацію державних установ, діяльність яких пов’язана з охороною родючості ґрунтів та якості продукції» здійснено реорганізацію ДУ «Центрдержродючість» та регіональних центрів Кримдержродючість і Облдержродючість шляхом приєднання.

Пройшовши шлях реорганізацій та удосконалень зональні лабораторії перетворилися в Державну установу «Інститут охорони ґрунтів України» (Наказ Мінагрополітики від 20.03.2013 № 198), який включає 24 філії і здійснює науково-технічну політику у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів.

Прив’язка точок відбору проб ґрунту до системи координат

Прив’язка точок відбору проб ґрунту до системи координат

Визначення в пробах ґрунту вмісту залишкових кількостей пестицидів

Визначення в пробах ґрунту вмісту залишкових кількостей пестицидів

Виготовлення агрохімічних картограм

Виготовлення агрохімічних картограм

The newly created team of the laboratory, young both in age and experience, which was sorely lacking, tried from the first months of its work to prove the ability to carry out agrochemical soil survey and maintenance of farms in the region in accordance with the requirements that were set at that time for the agrochemical service of Ukraine.

On July 8, 1968, in order to improve the management of zonal agrochemical laboratories and bring their work closer to production, by Order No. 470 of the Ministry of Agriculture of the Ukrainian SSR, zonal agrochemical laboratories were subordinated to the Department of chemicalization of Agriculture.

Distillation of nitrogen in feed. Near the Kjeldahl apparatus, 1973

Distillation of nitrogen in feed. Near the Kjeldahl apparatus, 1973

Soil sampling

Soil samplingу

ЗConference of the All-Union seminar-meeting on agrochemical services of Agriculture (August 18-20, 1982       The city of Kharkiv)

Conference of the All-Union seminar-meeting on agrochemical services of Agriculture (August 18-20, 1982 The city of Kharkiv)

On September 11, 1979 , by Resolution No. 446 of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine and the Council of Ministers of the Ukrainian SSR, the Republican production and scientific association for agrochemical services of Agriculture “Ukrsilkhozkhimiya” was established, to which zonal agrochemical laboratories were subordinated.

In 1981, by a decree of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine and the Council of Ministers of the Ukrainian SSR, zonal agrochemical laboratories were transformed into state regional design and exploration stations for agricultural chemicalization.

In 1992, the state regional design and exploration stations for agricultural chemicalization, in accordance with the order of the Ministry of Agriculture and food of Ukraine, became part of the newly created Ukrainian state association “Ukragrokhim”.

In 1993, on the basis of the “Regulations on the Ministry of Agriculture and food of Ukraine”, the Ukrainian state service for soil monitoring and product quality “Ukrgruntomonitoring” was established.

In 1998, by order of the Ministry of agro-industrial complex of Ukraine, the Central State station for soil fertility and plant protection was established on the basis of Ukragroch. And in 1999, by order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine, this station was reorganized into the main state Plant Protection Inspectorate and the State Center for the protection of soil fertility and product quality, and the state regional design and exploration stations for agricultural chemicalization were transformed into state design and technological centers for the protection of soil fertility and product quality of the Autonomous Republic of Crimea and regions.

By resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1218 of August 3, 2000, the State Center for the protection of soil fertility and product quality of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine was reorganized into the State Technological Center for the protection of soil fertility of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.

Наказом Мінагрополітики від 23.11.2010 № 759 установу перейменовано у Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів.

Order of the Ministry of Agrarian Policy of 4.09.2012 No. 542 “On the reorganization of state institutions whose activities are related to the protection of soil fertility and product quality” reorganized the state institution “Tsentrderzhrodyuchost” and regional centers Krymderzhrodyuchost and Oblderzhrodyuchost by joining.

Having passed the path of reorganization and improvement, zonal laboratories turned into the state institution “Institute of soil protection of Ukraine” (Order of the Ministry of Agrarian Policy of 20.03.2013 № 198), which includes 24 branches and implements scientific and technical policy in the field of soil protection and their fertility, rational use and environmental safety of agricultural land, environmental objects, determining the quality of products, raw materials, agrochemicals.

Linking soil sampling points to the coordinate system

Linking soil sampling points to the coordinate system

Determination of residual amounts of pesticides in soil samples

Determination of residual amounts of pesticides in soil samples

Production of agrochemical cartograms

Production of agrochemical cartograms