ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

З технічних причин, основна пошта тимчасово не працює. Для надсилання електронних листів, використовуйте резервну адресу пошти. roduchist@mail.lviv.ua

Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1964 р. № 749 «Про організацію агрохімічної служби в сільському господарстві УРСР» створено Львівську зональну агрохімічну лабораторію як самостійну науково-виробничу установу при НДІ землеробства і тваринництва західних районів України. Завданнями лабораторії були: проведення агрохімічного обстеження ґрунтів, польових досліджень та надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання мінеральних, органічних добрив, хімічних меліорантів, контроль за вмістом токсичних речовин у ґрунті, рослинах, воді.

З ухваленням Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів Української РСР від 14 квітня 1981 р. № 197 «Про заходи по зміцненню матеріально-технічної бази агрохімічної служби і підвищенню ефективності хімізації сільського господарства в 1981–1985 роках» зональну агрохімічну лабораторію перетворено на державну обласну проектно-пошукову станцію хімізації сільського господарства. На підставі наказу Міністерства агропромислового комплексу України від 3 листопада 1999 р. № 339 «Про створення Головної державної інспекції захисту рослин та Державного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції», установу перейменовано на Львівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції.

Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 вересня 2012 р. № 542 «Про реорганізацію державних установ, діяльність яких пов’язана з охороною родючості ґрунтів та якості продукції» та наказом ДУ «Центрдержродючість» від 11 грудня 2012 р. № 48 «Про утворення філій ДУ «Центрдержродючість» державна установа «Львівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів та якості продукції» припинила свою діяльність. Натомість засновано Львівську філію державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів».

За наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2013 р. № 198 «Про перейменування та затвердження нової редакції Положення про державну установу «Інститут охорони ґрунтів України», діяльність якої пов’язана з охороною родючості ґрунтів і визначення якості продукції, та наказом ДУ «Держґрунтохорона» від 15 квітня 2013 р. № 55 «Про перейменування філій ДУ «Центрдержродючість» Львівську філію державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів» перейменовано на Львівську філію державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

З 2001 р. діяльність установи спрямовується на виконання основних виробничих завдань, проведення науково-дослідних робіт та поліпшення матеріально-технічної бази.

Унаслідок оптимізації виробничого процесу структура філії останніми роками зазнала суттєвих змін. Виконання завдань, поставлених перед Львівською філією ДУ «Держґрунтохорона», забезпечують чотири лабораторії:

 • – моніторингу, агрохімічної паспортизації, землеустрою та оцінки земель;

 • – агрохімічних, токсиколого-радіологічних досліджень, екологічної безпеки ґрунтів та якості продукції;

 • – картографування, геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень;

 • – розробки технологічних проектів, охорони та підвищення родючості ґрунтів.

За період діяльності філії проведено 11 і розпочато 12 тур агрохімічного обстеження земель сільськогосподарського призначення.

Щороку агрохімічне обстеження земель сільськогосподарського призначення проводять на площі 50000–55000 га. За даними агрохімічних досліджень виготовляють паспорти земельних ділянок.

Філія здійснює:

 • – ґрунтово-агрохімічне обстеження на придатність ґрунтів під закладання ягідників та садів;

 • – агрохімічні дослідження ґрунтів на вміст макро- і мікроелементів та інших показників родючості;

 • – визначення якості органічних, мінеральних добрив, хіммеліорантів, ґрунтосумішей;

 • – виготовлення картограм кислотності, вмісту елементів живлення;

 • – розроблення оптимальних систем удобрення сільськогосподарських культур;

 • – виготовлення проектної документації на проведення заходів збереження та підвищення родючості ґрунтів;

 • – надання науково-консультаційних послуг;

 • – картографування з використанням геоінформаційних технологій;

 • – комплексний аналіз рослинницької продукції за показниками якості та безпеки;

 • – моніторинг ґрунту, води на вміст залишкових кількостей пестицидів, солей важких металів, нітратів;

 • – дозиметричний контроль сільськогосподарської продукції та об’єктів довкілля;

 • – визначення харчової якості насіння ріпаку, зерна та іншої продукції, а також якості води різних типів вододжерел.

Контакти

Адреса філії: вул. Шевченка, 6, с. Оброшине, Львівський р-н, Львівська обл., 81115

Телефон: (032) 302-83-36

E-mail: lviv@iogu.gov.ua

Директор: Демчишин Анатолій Михайлович