Агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь

Висока продуктивність землеробства можлива лише при комплексному контролі за станом ґрунтів та недопущенні їх деградації. Виконання цього завдання забезпечується постійним проведенням наукових досліджень з агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь, основою якого є контроль за станом ґрунтового покриву та розроблення пропозицій по ефективному, екологічно безпечному застосуванню агрохімічних заходів.

Агрохімічне обстеження проводиться в Україні понад 55 років, з періодичністю один раз на п’ять років. Проведено одинадцять повних турів таких обстежень і робота продовжується.

Зазначені наукові дослідження виконує державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» та її філії у всіх регіонах України відповідно до законів України «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року».

Наукові дослідження здійснюються в 23 атестованих лабораторіях, з яких 5 акредитовані відповідно до міжнародних вимог (ІSО), а 6 – включено до Глобальної мережі ґрунтових лабораторій (ГЛОСОЛАН) в Україні.

Матеріали агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь слугують основою для складання та надання товаровиробникам агрохімічних паспортів на кожне обстежене поле (земельну ділянку). За вказаний період землекористувачам і землевласникам видано 136,9 тис. шт. агрохімічних паспортів з рекомендаціями щодо підвищення ефективності використання та збереження ґрунтового покрову.

1 2 3 4

Використання матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення дає змогу:

 • здійснювати моніторинг стану ґрунтів і розробляти для сільгоспвиробників індивідуальні рекомендації по раціональному і ефективному їх використанню;
 • розробляти і впроваджувати науково обґрунтовані сівозміни та ґрунтоохоронні заходи;
 • розрахувати оптимальні дози внесення органічних та мінеральних добрив та хімічних меліорантів під прогнозовану урожайність, що забезпечує максимальний рівень рентабельності та мінімальне навантаження на оточуюче середовище;
 • відстежувати рівні забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими металами та залишками пестицидів і розробляти пропозиції стосовно залучення цих земель у господарській обіг;
 • визначати та створювати сировинні зони для виробництва продукції дитячого та дієтичного харчування;
 • наповнювати суб’єкти Державного земельного кадастру даними про якісний стан ґрунтів, що дає можливість визначати їх реальну вартість;
 • запроваджувати системи «точного землеробства» та здійснення інших заходів.

Агрохімічний паспорт є обов’язковим документом у процесі регулювання земельних відносин, зокрема при:

 • здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів;
 • зміні землевласника або землекористувача;
 • передачі земель в оренду;
 • складанні проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни;
 • запровадження механізмів економічного стимулювання заходів щодо підвищення родючості ґрунтів;
 • проведенні сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення та віднесенні сертифікованої земельної ділянки до категорії якості.

Картограми якісного стану ґрунтів України

Характеристика грунтів за реакцією грунтового розчину за Х тур обстеження (2011-2015)

map

Характеристика грунтів за умістом гумусу за Х тур обстеження (2011-2015)

map

Характеристика грунтів за умістом рухомих сполук фосфору за Х тур обстеження (2011-2015)

map

Характеристика грунтів за умістом рухомих сполук калію за Х тур обстеження (2011-2015)

map

Характеристика грунтів за умістом рухомих сполук кобальту за Х тур обстеження (2011-2015)

map

Характеристика грунтів за умістом рухомих форм марганцю за Х тур обстеження (2011-2015)

map

Характеристика грунтів за умістом рухомих форм міді за Х тур обстеження (2011-2015)

map

Характеристика грунтів за умістом рухомих форм цинку за Х тур обстеження (2011-2015)

map